Agim Vinca


agimvinca@lycos.com Albanian
no personal web site Kosova

Agim Vinca was born in 1947 in Veleshtë near Struga, Macedonia. He studied Albanian Language and Literature at the University of Prishtina. He is mainly engaged in writing poetry and essays on literature. Among his main books are: Feniks 1972, "Shtegu i mallit 1975, "Buzëdrinas 1981, "Arna dhe ëndra 1987 and "Orët e poezisë 1990. Mother tongue: Albanian. Located in Prishtina, Kosova.

 

 

 

 

 

 


PARADOKS

Kur fola, më thanë: hesht!
Kur heshta, më thanë: fol!
Folehesht, heshtefol jeta ime.
PARADOX

I spoke, they said: quiet!
I kept quiet, they said: speak!
speak/quiet, quiet/speak my life.
MËRGIM

Sillem nëpër botë.
Pa shokë, pa punë.
Gjithnjë e më pak jam unë.
EXILE

I wander around the world.
friendless, jobless.
less and less of me.
ZOGJTË

Të vetmit udhëtarë
që i kalojnë kufijtë
pa pasaportë.
BIRDS

the only passengers
passing the border
without passports.
THNEGLAT

Lindin e rriten
Jetojnë e vdesin
Në vogëlsinë e tyre të madhe.
ANTS

they are born and raised
they live and die in
their big smallness.
RRUGËT

Rrugët nuk maten me mila.
Rrugët nuk maten me kilometra.
Rrugët i mat zemra.
ROADS

roads are not measured by miles.
roads are not measured by kilometers.
roads are measured by the heart.
PERËNDITË

Lehtë është t,i besosh Zotit.
Njeriut vështirë.
O Zot!
GODS

it,s easy to believe in God.
in Man difficult.
Oh God!
POETI NË BURG

Kot e keni.
Këtu është hija ime.
Unë jam tej grilave.
POET IN PRISON

it,s all in vain.
here is my shadow.
I am beyond the shutters.
QENTË E SODOMËS

Kafshojnë e lehin,
lehin e kafshojnë.
Sodomën madhërojnë.
SODOM,S DOGS

they bite and bark,
they bark and bite.
they magnify Sodom
LIRIA

Toka, uji, dielli, ajri
Po liria ç,pret?
Ta sjellin të lidhur në vargonj gjaku?!
FREEDOM

earth, water, sun, air
what is freedom waiting for?
to be brought tied up in blood chains?!
EPILOG

Një kalë avitet te muret e Trojës.
Ç,po ndodh
Fillimi apo fundi i lojës?
EPILOGUE

a horse approaches the walls of Troy
what,s happening -
the beginning or the end of the game?


Author: Agim Vinca
Editor: Kathleen P. Decker
Translator: Avni Spahiu

 


Revised .
Copyright © 2001 World Haiku Association.
All rights reserved.

All poetry the copyright of the author.
All translations the copyright of the translator.

WHA home